Melioracje

Wykonujemy:

-Roboty ziemne melioracyjne:  kopanie rowów,  kanałów,  stawów,  oczek wodnych

-Regulacja brzegów istniejących cieków i zbiorników wodnych

-Umocnienia brzegowe z grodzic PCV,  kiszek faszynowych,  narzutów kamiennych,  gabionów

-Czyszczenie przepustów i innych obiektów hydrotechnicznych

-Budowa przepustów rurowych pod ciągami komunikacyjnymi

-Budowa grobli, nasypów

-Makroniwelacja terenu

-Pomosty pływające i stałe

-Nabrzeża w śródlądowych przystaniach wodnych